Stebėsenos rezultatai

Teritorijos miškingumas ir jo kaita.

Visa Kėdainių miškų urėdijos veiklos teritorija užima 168,3 tūkst. ha plotą. Urėdijos miškingumas yra 25,7% (santykis miško žemės ploto su teritorijos plotu), ir yra nepakitęs lyginant su 2002 m. inventorizacijos duomenimis.

Miško žemės ploto ir teritorijos miškingumo kaita

Miškotvarka Urėdijos teritorijos plotas, (tūkst. ha) Miško žemės plotas(tūkst. ha) Teritorijos miškingumas (proc.) Vidutinis Lietuvoje(proc.)
1985 m. 162,4 36,6 22,5 27,6
2002 m. 168,3 43,3 25,7 31,3
2012 m. 168,3 43,3 25,7 33,3

Per 27 metus Kėdainių r. miškingumas padidėjo 3,2%

misku grupes

Miškų urėdijos veiklos teritorijos miškų grupės ir pogrupiai
Grupių ir pogrupių pavadinimai Invento-rizuotasplotas,ha % nuovisoploto Miškožemėsplotas,ha Medynųplotas,ha % nuomedynų
ploto
I grupės (gamtinių rezervatų) miškai
II grupės (specialios paskirties) miškai, iš viso 2863,7 6,5 2781,3 2630,7 6,5
 A. Ekosistemų apsaugos miškai, iš viso 2383,0 5,4 2308,8 2215,3 5,4
 B. Rekreaciniai miškai, iš viso 480,7 1,1 472,5 415,4 1,1
III grupės (apsauginiai) miškai, iš viso 4237,5 9,6 4141,2 3822,5 9,6
IV grupės (ūkiniai) miškai, iš viso 37074,2 83,9 36426,5 33466,8 83,9
Iš viso: 44175,4 100 43349,0 39920 100

Eksploatacinio fondo medynų vidutinis amžius ir vidutinis tūris 1 HA

Rodiklis Medžių rūšys Iš viso
E Ą B J D Bt
III grupė

2003 m.

Vidutinis tūris 1 ha 220 205 265 317 295 193 266
Vidutinis amžius 93 150 74 72 59 38 78
2012 m. Vidutinis tūris 1 ha 249 225 255 359 298 164 267
Vidutinis amžius 91 152 75 78 69 38 79
  IV grupė
2003 m. Vidutinis tūris 1 ha 259 228 249 288 269 203 256
Vidutinis amžius 82 143 72 73 59 46 78
2012 m. Vidutinis tūris 1 ha 268 197 248 318 285 178 261
Vidutinis amžius 87 149 74 76 67 40 79
III – IV grupė
2003 m. Vidutinis tūris 1 ha 256 226 251 291 272 201 257
2012 m. Vidutinis tūris 1 ha 264 199 249 320 286 179 261

Brandžių medynų plotas, vidutinis brandžių medynų amžius ir tūris 1 HA pagal miškų grupes

 

Paskutinės amžiaus klasės iki brandžių medynų plotas, ha Brandžių medynų plotas, ha Plynai ir paskutiniu atveju per vykmetį iškirstas plotas, ha Vidutinis brandžių medynų
Tūris 1 ha Amžius

III grupė

2003 m. 274 646 280 266 78
2012 m. 113 566 267 79
IV grupė
2003 m. 2616 5474 2700 256 78
2012 m. 1786 5520 261 79

Ūkinių darbų metinė apimtis pagal miškotvarkos projektą ir jos vykdymas

Ūkinės priemonės

Pagal miškotvarkos projektą 2003– 2012 m. Faktinis įvykdymas
2003-2012 m. 2010-2012 m.
Rodikliai Plotas, ha Likvidinis tūris, tūkst. m3 Plotas, ha Likvidinis tūris, tūkst. m3 Plotas, ha Likvidinis tūris, tūkst. m3
Pagrindiniai kirtimai 401 83,4 334,2 64,9 377,2 74,3
Ugdymo kirtimai, iš viso 603 8,3 554,1 4,2 597,3 3,4
iš jų: jaunuolynų ugdymas 449 0,4 468,9 9,5 522,2 0,8
 retinimai 62 2,1 61,1 2,0 70,4 2,3
 einamieji 92 6,9 24,1 1,6 4,7 0,3
Sanitariniai kirtimai 15,0 2924 30,6 1453,2 19,5
Kiti kirtimai 1,0 27,5 16 64,6 4,8
 Iš viso kirtimų 109,6 3840 101,3 2492,3 102
Želdinimas 177 114 108,3
Žėlimas ir jo skatinimas 83 142,4 130,4
Miško įveisimas 4,3 1,0
Miško atkūrimas iš viso 260 260,7 239,7

Miško kirtimų apimtis 2003 – 2012 metais (likvidinė mediena, tūkst. m3)

Metai Pagrindiniai kirtimai Iš to skaičiaus Ugdomieji kirtimai Sanita- riniai kirtimai Kiti tarpin. kirtimai Iš viso
spygliuočiai kietieji lapuoč. minkšt. lapuoč.
2003 354,6 52,9 29,6 272,1 598,0 4082,7 19,0 4699,7
2004 351,0 41,3 36,4 273,3 623,4 5192,0 31,2 5846,6
2005 344,1 6,7 16,4 321,0 598,9 5047,4 7,5 5653,8
2006 259,7 0,0 0,0 259,7 617,9 3531,1 5,5 4154,5
2007 384,6 47,0 45,8 291,8 526,8 2133,0 2,9 2662,7
2008 193,1 24,2 28,6 140,3 523,2 2506,4 12,3 3041,9
2009 322,8 56,8 33,0 233,0 261,0 2390,2 2,9 2654,1
2010 339,9 39,0 16,2 284,7 614,2 1571,4 28,1 2213,7
2011 433,2 34,1 24,2 374,9 638,9 1586,7 48,2 2273,8
2012 358,6 50,2 18,2 290,2 538,8 1201,6 117,6 1858,0
Vid. per metus 334,2 35,2 24,8 274,1 554,1 2924,3 27,5 3505,9

                           Ugdomųjų kirtimų apimtys 2003– 2012 metais

Metai

Jaunuolynų ugdymas

Retinimai

Einamieji

plotas,

ha

bendras

tūris

tūkst.m3

likvidinis

tūris

tūkst.m3

plotas,

ha

bendras

tūris

tūkst.m3

likvidinis

tūris

tūkst.m3

plotas

bendras

tūris

tūkst.m3

likvidinis

tūris

tūkst.m3

2003

419,7

7,5

0,1

41,6

1,4

0,9

136,7

9,5

8,8

2004

508,6

11,9

0,3

62,1

3,0

2,6

52,7

4,2

3,8

2005

517,9

9,7

0,6

66,6

1,9

1,7

14,4

1,1

1,0

2006

522,5

8,0

0,4

73,2

2,8

2,4

22,2

1,6

1,5

2007

463,5

6,8

0,3

62,2

2,5

2

1,1

0,1

0,1

2008

460,0

7,5

0,9

63,2

3,3

2,1

0,0

0,0

0,0

2009

230,0

17,8

0,9

31,0

1,5

1,2

0,0

0,0

0,0

2010

551,2

8,1

0,9

63,0

1,9

1,6

0,0

0,0

0,0

2011

551,8

9,4

0,8

74,0

2,7

2,2

13,1

1,1

1,0

2012

463,6

8,2

0,7

74,1

3,7

3,0

1,1

0,2

0,1

Iš viso

4688,8

94,9

5,9

611

24,7

19,7

241,3

17,8

16,3

Vidut. metinis

468,9

9,5

0,6

61,1

2,5

2,0

24,1

1,8

1,6

kirtimu budaikirtimu struktura

                 Projektuota miško kirtimų metinė apimtis 1985-2013 m. (tūkst.m3 likvidinio tūrio)

Rodikliai

1985

2003

2013

1. Priimta pagrindinių kirtimų norma

65,3

83,4

88,1

2. Ugdomieji kirtimai

7,5

8,3

12,5

3. Sanitariniai kirtimai

6,5

15,0

13,0

4. Kiti kirtimai

0,7

1,0

1,0

Bendra kirtimų apimtis

80,0

109,6

114,6

 iš 1 ha mišku apaugusio ploto

2,7

5,4

5,8