Miško selekcija ir sėklininkystė

Sėklinės miško bazės objektai yra sėkliniai ir I selekcinės grupės medynai, miško sėklinės plantacijos, kolonų rinkiniai, bandomieji želdiniai, miško genetiniai draustiniai, rinktiniai, elitiniai medžiai ir kiti vertingi medynai, medžių grupės ar pavieniai medžiai, registruoti Lietuvos miško sėklinės bazės objektų sąvade.

Aplinkos ministro 2002-08-23 įsakymu Nr.457 patvirtinti Lietuvos miško sėklinės bazės sąvado tvarkymo nuostatai. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos miško sėklinės bazės sąvado paskirtį, objektus, tvarkymą bei Sąvado tvarkymo įstaigą, jos teises ir pareigas. Sąvado paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti šiuose nuostatuose nurodytus duomenis.

Aplinkos ministro 2007–11–30 įsakymu Nr.D1-651 patvirtinti Miško dauginamosios medžiagos nuostatai, kurie reglamentuoja miško sėklinės bazės naudojimą, miško dauginamosios medžiagos auginimą, prekybą, naudojimą miškams atkurti ir įveisti šalyje. Nuostatų 22 priede pateikti medžių rūšių kilmės rajonai, nurodant medžių rūšis, kilmės rajono pavadinimą, kodą ir kilmės rajono teritoriją patenkančias urėdijas.

Medžių rūšies kilmės rajonas – teritorija (arba keli plotai), kurioje susidaro beveik vienodos ekologinės sąlygos ir kurioje randami panašių fenotipinių arba genetinių požymių medynai.

Kėdainių miškų urėdijos paprastojo ąžuolo medynai priskirti Dzūkų – Sūduvos rajonui, drebulės, karpuotojo beržo medynai priskirti Vidurio Lietuvos žemumos rajonui, paprastosios eglės Vidurio žemumos, paprastojo uosio – Nemuno vidurupio, juodalksnio –Pajūrio ir Mūšos – Nemunėlio žemumų – Žemaičių aukštumos.

Miškų mokslinio tyrimo ir mokymo bei sėklininkystės objektams priskirti miškai, patvirtinti LRV 1999-02-05 nutarimu Nr.133 (LRV 2002-07-16 nutarimo Nr.1138 redakcija).

Miško sėklinei bazės sąvokos:

  • · Miško genetiniai draustiniai – saugomos teritorijos skirtos ilgalaikiam genetiškai vertingų medžių populiacijų ar jų dalių išsaugojimui.
  • · Sėkliniai medynai – iš kitų medynų atrinkti produktyvūs ir geros kokybės medynai, skirti sėklų ruošai.
  • · Rinktiniai medžiai – selekciškai vertingi medžiai, atrinkti pagal nustatytas klasifikacinius fenotipinius požymius.
  • · Elitiniai medžiai – selekciškai labai vertingi medžiai, įvertinti pagal sėklinių palikuonių paveldėjimo būdu įgytus vertingus požymius ir savybes.
  • · Sėklinės plantacijos – atrinktų klonų arba šeimų specialūs želdiniai tvarkomi taip, kad dažnai ir gausiai derėtų bei būtų patogu surinkti sėklas.

Miško genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos plėtros programa įtraukta į Nacionalinę miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 metams programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr.569 ( Žin., 2012, Nr. 61-3058). Programos tikslas– išsaugoti ir gausinti Lietuvos miškus ir jų išteklius.

Augalų ( miško ) genetinių draustinių nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 1 d. įsakymu Nr.D1-102. Kėdainių miškų urėdijos valstybinės reikšmės miškuose išskirti 7 miško genetiniai draustiniai, visi yra ąžuolo medynuose.

Miško sėklinių medynų nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymu Nr.496. Yra išskirti 5 sėkliniai medynai, trys ąžuolo ir du juodalksnio medynuose.

Dauginamajai medžiagai atrinkti 208 rinktiniai medžiai: 11 eglės, 103 ąžuolo, 4 juodalksnio, 11 drebulės, 44 uosio, 4 beržo, 14 liepos, 7 alksnio gauruotojo ir 10 skroblo. Uosio rinktini medžiai yra Labūnavos, skroblo – Pašušvio, ąžuolo – visose girininkijose išskyrus Pašušvio girininkiją. Sėklinės bazės objektų sąrašas 1.51. lentelėje.

VĮ Kėdainių miškų urėdijos sėklinės bazės objektai (2013 metai)

Kodas

Kilmės rajonas Medžių rūšis Girininkija Kv. Sklypai Plotas, ha
pagal 2012m miškotvarką

pagal sąvadą

pagalmiškotvarką
Bendras Iš jo lin.. objekt.poligon
Miško genetiniai draustiniai
11AGD013 LT/Ap4 Ąžuolo Lančiūnavos 229, 235 12;2,3,4 17,3 17,3
11AGD014 LT/Ap4 Ąžuolo Kėdainių 255, 257 18, 28;14 8,6 8,4
11AGD028 LT/Ap4 Ąžuolo Josvainių 51 15,16 4,0 4,0
11AGD029 LT/Ap4 Ąžuolo Josvainių 1,2 8,11;16 32,9 32,9
11AGD030 LT/Ap4 Ąžuolo Labūnavos 24 15,16 8,8 8,8 0,3
11AGD031 LT/Ap4 Ąžuolo Lančiūnavos 228, 233 9;2 15,1 15,1 0,1
11AGD032 LT/Ap4 Ąžuolo Kėdainių 290 6,8 9,5 9,3
Iš viso GD           96,2  
Miško sėkliniai medynai
11ASM024 LT/Ap4 Ąžuolo Ąžuoloto 93 2,5 9,7 9,7 0,1
11PSM025 LT/Ap4 Ąžuolo Dotnuvos 5 1 7,1 7,1
11PSM002 LT/Ap4 Ąžuolo Lančiūnavos 243 14,29 10,2 10,1(įpri01)
11JSM039 LT/J1 Juodalksnio Ąžuoloto 82 13 3,1 3,0
11JSM038 LT/J2 Juodalksnio Labūnavos 166 8,9,10 8,7 8,7 0,1
Iš viso SM 38,8  
Miško sėklinės plantacijos
11ASP002 LT/Ąp4 Ąžuolo Lančiūnavos 70 3 21,1 21,1 1,4
11USP004 LT/U4 Uosio Lančiūnavos 11 13 1,6 1,8
11JSP002 LT/J1 Juodalksnio Ąžuoloto 81 2,5 1,4 1,4
Iš viso SP 24,1  
Miško bandomieji želdiniai
11ABZ009 LT/Ąp4 Ąžuolo Dotnuvos 114 6 1,9 2,1
11ABZ001 LT/Ąp4 Ąžuolo Lančiūnavos 44, 45 13;16 4,3 4,2 0,1
11ABZ010 LT/Ąp4 Ąžuolo Lančiūnavos 63 27 2,3 2,3
11UBZ002 LT/U4 Uosio Labūnavos 93 8 2,5 2,5
11DhBZ001 LT/Dh Drebulės h. Dotnuvos 84 21 2,4 2,5
11DhBZ002 LT/Dh Drebulės h. Kėdainių 32 10 0,7 0,7
11DhBZ003 LT/Dh Drebulės h. Lančiūnavos 63 8 0,5 0,5
11DhBZ004 LT/Dh Drebulės h. Lančiūnavos 63 31 0,7 0,7
11DhBZ005 LT/Dh Drebulės h. Lančiūnavos 60 6 2,1 2,1
Iš viso BZ 17,4  

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr.D1-262 buvo patvirtinti medynų selekcinės vertės normatyvai.

Vertinant medynus selekciniu požiūriu, vyraujanti medžių rūšis medyne turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. medynų tūrio, o ąžuolynuose, klevynuose, liepynuose, skroblynuose ir guobinių medynuose – ne mažiau kaip 30 proc. medynų tūrio. I selekcinės grupės medynų skalsumas turi būti ne mažesnis 0,7, II – 0,6. Ąžuolynams I selekcinės grupės 0,6, II – 0,5. 1a–1 boniteto pušynai, maumedynai, beržynai, juodalksnynai, drebulynai priskiriami I selekcinei grupei, 2 boniteto – II selekcinei grupei. 1a–1 boniteto eglynai, ąžuolynai, uosynai, klevynai, skroblynai, guobinių medynai, liepynai priskiriami I selekcinei grupei, 3 boniteto – II selekcinei grupei.

Medynų selekcinė grupė nustatyta pagal Miškotvarkos darbų instrukcijos 13 priedą. 1-mos selekcinės grupės medynų yra 4258 ha arba 50 % viso selekciniu požiūriu įvertinto medynų ploto (1.52. lentelė). Pirmos selekcinės grupės: pušynų – 32 %, eglynų – 28 % , beržynų -61 %, ąžuolynų – 27 % nuo šių medynų ploto. Apskritai geriausios vertės (I selekc. grupės) medynų urėdijos miškuose yra daugiausiai 50 %, o blogiausios (3 sel. grupė) – 28 %.

Medynų plotai pagal selekcines kokybės grupes

Vyraujanti medžių rūšis Amžius, nuo kurio nustatoma selekcinė grupė Plotas, Selekcinė grupė
ha 1 2 3
plotas / procentai
Pušis 51 292,8 94,7 89,0 109,1
 %   100 32 30 38
Eglė 51 1007,6 285,2 367,3 355,1
 %   100 28 37 35
Ąžuolas 51 1101,9 302,0 213,1 586,8
 %   100 27 19 54
Uosis   83,7     83,7
%   100     100
Klevas   3,4 2,4 0,3 0,7
%   100 70 9 21
Kiti kietieji lapuoč.   33,2 9,8 13,1 10,3
%   100 30 39 31
Beržas 31 3786,0 2306,8 747,9 731,3
 %   100 61 20 19
Juodalksnis 31 937,3 647,4 188,0 101,9
 %   100 69 20 11
Drebulė 31 1044,0 485,3 254,8 303,9
 %   100 47 24 29
Liepa   181,1 83,9 25,1 72,1
%   100 46 14 40
Baltalksnis   70,0 40,0 15,3 14,7
%   100 57 22 21
Kiti minšt. lapuoč.   0,5     0,5
    100     100
Iš viso   8542,1 4257,8 1914,2 2370,1
%   100 50 22 28

Pirmos selekcinės grupės ąžuolynų daugiausiai yra Pašušvio (55%) ir Dotnuvos girininkijoje (51%) viso minėtų girininkijų ąžuolynų ploto, mažiausiai Lančiūnavos (6%) girininkijoje. Daugiausiai 3 selekcinės grupės medynų yra Labūnavos (41%) ir Kėdainių (36 %) girininkijose. I selekcinės grupės beržynų, daugiausiai yra Ąžuoloto (75%) ir Dotnuvos, Josvainių po (68%) girininkijose. Dauguma pirmos selekcinės grupės drebulynų auga Josvainių girininkijoje (83%), kitose 17 – 81%, o juodalksnynų pirmos selekcinės vertės medynų yra Dotnuvos girininkijoje (90%).

Valstybiniai  genetiniai draustiniai. Savivaldybės genetiniai draustiniai.

11AGD013

LT/Ap4

Ąžuolo

Lančiūnavos

229, 235

12;2,3,4

17,5

17,3

11AGD014

LT/Ap4

Ąžuolo

Kėdainių

255, 257

18, 28;14

8,6

8,4

11AGD028

LT/Ap4

Ąžuolo

Josvainių

51

15,16

4,2

4,0

11AGD029

LT/Ap4

Ąžuolo

Josvainių

1,2

8,11;16

33,8

32,9

11AGD030

LT/Ap4

Ąžuolo

Labūnavos

24

15,16

9,3

8,8

0,3

11AGD031

LT/Ap4

Ąžuolo

Lančiūnavos

228, 233

9;2

15,3

15,1

0,1

11AGD032

LT/Ap4

Ąžuolo

Kėdainių

290

6,8

9,6

9,3

Iš viso GD

 

 

 

 

 

98,3

 

Miško sėkliniai medynai

11ASM024

LT/Ap4

Ąžuolo

Ąžuoloto

93

2,5

9,7

9,7

0,1

11PSM025

LT/Ap4

Ąžuolo

Dotnuvos

5

1

7,1

7,1

11PSM002

LT/Ap4

Ąžuolo

Lančiūnavos

243

14,29

10,2

10,1(įpri01)

11JSM039

LT/J1

Juodalksnio

Ąžuoloto

82

13

3,1

3,0

11JSM038

LT/J2

Juodalksnio

Labūnavos

166

8,9,10

8,7

8,7

0,1

Iš viso SM

38,8

 

Miško sėklinės plantacijos

11ASP002

LT/Ąp4

Ąžuolo

Lančiūnavos

70

3

21,07

21,1

1,4

11USP004

LT/U4

Uosio

Lančiūnavos

11

13

1,64

1,8

11JSP002

LT/J1

Juodalksnio

Ąžuoloto

81

2,5

1,37

1,4

11JSP021

LT/J1

Juodalksnio

Ąžuoloto

81

3, 6

1,80

Alksnio

Josvainių

70

1

1,3

Iš viso SP

27,18

 

Miško bandomieji želdiniai

11ABZ009

LT/Ąp4

Ąžuolo

Dotnuvos

114

6

1,9

2,1

11ABZ001

LT/Ąp4

Ąžuolo

Lančiūnavos

44, 45

13;16

4,3

4,2

0,1

11ABZ010

LT/Ąp4

Ąžuolo

Lančiūnavos

63

27

2,3

2,3

11UBZ002

LT/U4

Uosio

Labūnavos

93

8

2,5

2,5

11DhBZ001

LT/Dh

Drebulės h.

Dotnuvos

84

21

2,4

2,5

11DhBZ002

LT/Dh

Drebulės h.

Kėdainių

32

10

0,7

0,7

11DhBZ003

LT/Dh

Drebulės h.

Lančiūnavos

63

8

0,5

0,5

11DhBZ004

LT/Dh

Drebulės h.

Lančiūnavos

63

31

0,7

0,7

11DhBZ005

LT/Dh

Drebulės h.

Lančiūnavos

60

6

2,1

2,1

Ąžuolo su drebule h.

Dotnuvos

63

1a (1, 2)

6,0

Ąžuolo su drebule h.

Dotnuvos

120

1b (1)

4,1

Ąžuolo su drebule  h. ir rieš.

Dotnuvos

112

7

2,1

Iš viso BZ

29,6