Medžioklė

Medžioklės plotų ir medžiojamosios faunos charakteristika

Kėdainių miškų urėdijos teritorijoje medžioja medžiotojų būreliai ir klubai. Visa teritorija suskirstyta į medžioklės plotų vienetus, kurių ribos patvirtintos medžioklės plotų vienetams sudaryti, bei jų riboms pakeisti komisijos. Mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą dydis priklauso nuo medžioklės plotų vienete potencialiai galimų išgauti medžiojamųjų gyvūnų išteklių kiekio ir apskaičiuojamas pagal medžioklės plotų dydį ir šių plotų tinkamumą medžiojamiesiems gyvūnams gyventi ir veistis. Miško medžioklės plotų tinkamumą apsprendžia medynų pasiskirstymas pagal mišrumo grupes. Elniniams žvėrims tinkamiausi miškai yra lapuočiai ir mišrūs lapuočiai su spygliuočiais. Blogiausios pašarinės ir apsauginės sąlygos yra grynuose pušynuose su nežymia lapuočių priemaiša. Atsižvelgiant į medynų mišrumą, pagal atskirų kategorijų medynų užimamą plotą, nustatomas leistinas elninių žvėrių skaičius. Miško medžioklės plotų pasiskirstymas girininkijose pagal medynų mišrumo kategorijas pateiktas 1.36. lentelėje.

Medžioklės plotai pagal medynų mišrumą

Girininkija Medynų, ha
lapuočiai ir mišrūs lapuočiai su spygliuočiais Mišrūs spygliuočiai su lapuočiais Mišrūs spygliuočių medynai su nežymia lapuočių priemaiša gryni pušynai ir pušynai su nežymia lapuočių priemaiša Iš viso, ha
Pašušvio 2430,6 1012,5 281,7 112,9 3837,7
Dotnuvos 4994,9 1369,5 348,5 46,7 6759,6
Kėdainių 6665,4 885,3 612,0 163,2 8325,6
Ąžuoloto 2275,8 923,3 170,7 67,8 3437,6
Lančiūnavos 5864,1 786,3 308,4 20,4 6979,2
Josvainių 2685,0 819,4 229,5 22,8 3756,7
Skaistgirio 2302,9 666,0 114,8 3,8 3087,5
Labūnavos 2778,2 769,0 180,2 9,4 3736,8
Iš viso 29996,9 7231,3 2245,8 447,0 39921,0

Vyrauja lapuočiai ir mišrūs lapuočiai su spygliuočiais ir mišrūs spygliuočiai su lapuočiais, jie užima 37228 ha. Likusiame plote auga mišrūs spygliuočių medynai su nežymia lapuočių priemaiša, mažiausiai yra grynų pušynų  ir pušynų su lapuočių priemaiša. Urėdijos miškuose sąlygos elniniams žvėrims palankios.

Leistina kanopinių žvėrių gausa paskaičiuota atsižvelgiant į medžioklės plotų pasiskirstymą pagal medynų mišrumą (1.36. lentelė) ir vadovaujantis didžiausio leistino elninių žvėrių tankio miškuose orientacinėmis normomis, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr.D1–162. Kėdainių miškų urėdijoje leistina talpa 583 sąlyginiai elniai.

Kėdainių miškų urėdijos miškuose kanopinių žvėrių populiacija per pastaruosius septynis metus pastoviai augo. Elninių žvėrių populiacija preliminarios apskaitos duomenimis 2013 metais 5,6 karto viršijo leistiną gausą.

Bendra elninių žvėrių gausa skaičiuojama sąlyginiais elniais pagal santykį:

  • · 1 taurusis elniais    = 4 stirnos;
  • · 1 briedis                 = 3 taurieji elniai.

Leistinas briedžių, tauriųjų elnių, stirnų ir šernų skaičius urėdijos valdomuose miškuose

Girininkija Sąlyginiaiselniais Leistinas žvėrių skaičius
briedžių elnių stirnų šernų*
Pašušvio 53 4 30 44 60
Dotnuvos 96 6 59 76 111
Kėdainių 135 9 81 108 138
Ąžuoloto 48 3 29 40 55
Lančiūnavos 101 7 60 80 119
Josvainių 53 4 30 44 61
Skaistgirio 44 3 26 36 51
Labūnavos 53 4 30 44 62
Iš viso 583 40 345 472 657

* rekomenduojama šernų gausa, paskaičiuota atsižvelgiant į medynų mišrumą 1000 ha miško. Lapuočių ir mišrūs lapuočių su spygliuočiais miškuose rekomenduojama 18 vnt., mišriuose spygliuočių medynuose su lapuočiais 13 vnt., mišriuose spygliuočių medynuose su nežymia lapuočių priemaiša 10 vnt. ir grynuose pušynuose 5 vnt.

Kėdainių miškų urėdijos miškuose vyrauja lapuočiai ir mišrūs lapuočiai su spygliuočiais, jie sudaro apie 75 % bendro urėdijos miškų ploto. Atsižvelgiant į elninių žvėrių gyvenamosios teritorijos rajonavimo principus, tikslinė elninių žvėrių rūšis yra taurusis elnias, šalutinė stirna, o nepageidaujama briedis. Rajonavimo teritorijose, kur pagrindinė elninių žvėrių rūšis yra taurusis elnias, briedis ir stirna gali sudaryti ne daugiau po 20 % tauriųjų elnių populiacijos gausos (taikant koeficientą 1 briedis = 3 tauriesiems elniams ir 1 taurusis elnias = 4 stirnoms).

Lentelėje pateikta leistina kanopinių žvėrių gausa, prie kurios miškų ir žemės ūkio sektoriuje butų daroma minimali žala.

Bebravietės

Girininkija Bebraviečių skaičius Bebrų skaičius
Pašušvio
Dotnuvos 17 40
Kėdainių 5 20
Ąžuoloto 16 66
Lančiūnavos 3 12
Josvainių 7 22
Skaistgirio 5 20
Labūnavos 8 17
Iš viso 61 197

Kėdainių miškų urėdijos valdomuose miškuose yra apie 60 bebraviečių. Bebravietės miškuose įvertintos kaip neperspektyvios.

Profesionalios medžioklės plotų VĮ Kėdainių miškų urėdijoje nėra.