Lančiūnavos miško biosferos poligonas

Lančiūnavos miško biosferos poligonas, plotas – 5221,87 ha. Steigimo tikslas – išsaugoti Lančiūnavos miško ekosistemą, , išlaikyti mažojo erelio rėksnio, pilkosios meletos, vidutinio genio, baltnugario genio populiacijas.

lanciunava_ked_b2

Miškų ūkio ir kita veikla Biosferos poligone vykdoma tokia, kad nepablogintų nurodytų rūšių ir jų buveinių apsaugos būklę. Poligone pagrindiniai ir einamieji kirtimai nevykdomi nuo balandžio 1 dienos iki birželio 15 dienos. Kertant pagrindiniais kirtimais ąžuolynus ir medynus su ąžuolu, biologinės įvairovės apsaugai paliekama ne mažiau kaip 20 proc. pagrindiniame arde augančių ąžuolų, taip pat paliekami stuobriai ir uoksiniai medžiai. Vykdant plynus kirtimus paliekama ne mažiau kaip 10 vnt./ha žalių biologinės įvairovės medžių. Pirmoje eilėje paliekami medžiai vyresni nei vidutinis kertamo medyno amžius. Poligone draudžiama keisti hidrologinį režimą. Vykdant sanitarinius kirtimus, 1 ha paliekama ne mažiau kaip 10 stuobrių ar sausuolių medžių. Mažojo erelio rėksnio veisimosi vietoje nevykdomi pagrindiniai kirtimai, o kiti kirtimai ir medienos ištraukimas nevykdomas nuo balandžio 1 dienos iki liepos 1 dienos. Mažojo erelio rėksnio veisimosi vietų apsaugos zonoje miško kirtimai ir medienos ištraukimas nevykdomi nuo balandžio 1 dienos iki liepos 1 dienos. Poligone skatinama įrengti stambiųjų paukščių dirbtinius lizdus, didinti ąžuolynų plotus, kryptingai formuojant medynų rūšinę sudėtį, pagrindinius kirtimus vykdyti atrankiniais kirtimais. Skatinama poligone balandžio – liepos mėnesiais riboti transporto eismą vidaus keliais per mažųjų erelių rėksnių veisimosi vietų teritorijas, didinti ąžuolynų plotus, kryptingai formuojant medynų rūšinę sudėtį, reguliuoti kranklių ir kiaunių gausą.