Dotnuvos – Josvainių miškų biosferos poligonas

Dotnuvos – Josvainių miškų biosferos poligonas, plotas – 5781,86 ha. Poligono steigimo pagrindiniai tikslai – išsaugoti Dotnuvos-Josvainių miškų ekosistemą, kurioje gyvena juodieji gandrai, vidutiniai geniai, užtikrinti gamtos išteklių subalansuotą naudojimą ir atkūrimą, propaguoti biologinės įvairovės išsaugojimo idėjas ir būdus.

dotnuva_josvainiai_ked_b3

Miškų ūkio ir kita veikla Biosferos poligone vykdoma tokia, kad nebūtų bloginama nurodytų rūšių ir jų buveinių apsaugos būklė: biosferos poligone pagrindiniai ir einamieji kirtimai nevykdomi nuo balandžio 1 dienos iki birželio 25 dienos. Kertant pagrindiniais kirtimais ąžuolynus ir medynus su ąžuolu, biologinės įvairovės apsaugai paliekama ne mažiau kaip 20 proc. pagrindiniame arde augančių ąžuolų, taip pat paliekami stuobriai ir uoksiniai medžiai. Vykdant plynus kirtimus paliekama ne mažiau kaip 10 vnt./ha žalių biologinės įvairovės medžių. Pirmoje eilėje paliekami medžiai vyresni nei vidutinis kertamo medyno amžius. Poligone draudžiama keisti hidrologinį režimą. Juodojo gandro veisimosi vietoje nevykdomi pagrindiniai kirtimai, o kiti kirtimai ir medienos ištraukimas nevykdomas nuo kovo 1 d. iki liepos 1 d. Juodojo gandro veisimosi vietų apsaugos zonoje miško kirtimai ir medienos ištraukimas nevykdomas kovo, balandžio mėnesiais.

Poligone skatinama įrengti juodiesiems gandrams dirbtinius lizdus, didinti ąžuolynų plotus, kryptingai formuojant medynų rūšinę sudėtį, pagrindinius kirtimus vykdyti atrankiniais kirtimais.